Uslovi korišćenja

Pristupanjem Kusur aplikaciji i dobrovoljnim kreiranjem računa svi korisnici prihvaćaju i pristaju na ove Uslove korištenja. Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće Uslove pre korištenja Kusur aplikacije. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima korištenja, molimo Vas da ne koristite naše usluge.

Ko smo mi?

Kusur Loyalty d.o.o.
Tanaska Rajića 22/L2, Ćuprija, Srbija
E-mail: info@kusur.rs
Web: Kusur.rs
Naziv aplikacije: Kusur Srbija
Android, iOS platforma: Kusur

Definicije

„Kusur“ znači Kusur mobilna aplikacija i Kusur web stranica Kusur.rs. „Klijent“ znači poslovni subjekt koji je sklopio partnerski ugovor sa Kusur d.o.o. i nudi svoje proizvode putem Kusur aplikacije. „Korisnik“ znači fizičko lice koje koristi Kusur mobilnu aplikaciju.

Opis Kusur platforme

Kusur platforma se sastoji od Kusur mobilne aplikacije za korisnike i Kusur B2B platforme za klijente. Klijenti putem Kusur B2B platforme kreiraju vlastiti program lojalnosti i pružaju informacije o svojim proizvodima i uslugama korisnicima na Kusur mobilnoj aplikaciji. Korisnici putem Kusur mobilne aplikacije pretražuju i koriste programe lojalnosti i ostale ponude unutar aplikacije.

Opšte odredbe

Kusur Loyalty d.o.o. (u daljem tekstu Vlasnik) upravlja mobilnom aplikacijom Kusur na kojoj Klijenti korisnicima pružaju online usluge koje se sastoje od informacija o proizvodima, uslugama, ponudama i drugim aktivnostima ili sadržajima koje Klijent smatra interesantnim za korisnike aplikacije.

Mobilna aplikacija nije namenjena niti usmerena na maloljetne korisnike. U slučaju da roditelj ili staratelj nisu saglasni s korištenjem sadržaja ili ovim uslovima, mogu se radi gašenja korisničkog računa obratiti vlasniku pri čemu u poruci kojom se zahteva gašenje korisničkog računa mora biti navedena e-mail adresa računa ili broj telefona koji se gasi. Pravo korištenja nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Svaki korisnik je lično odgovoran za zaštitu povjerljivosti šifri, na mjestima gde one kao takve postoje.

Vlasnik ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na Internetu. Korisnik je upoznat s mogućnošću povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja zbog više sile ili drugih razumnih razloga (npr. održavanje, postavljanje sadržaja, redizajn i slično). Posjetilac se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup aplikaciji može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen odnosno da uslijed navedenog može doći do gubitka podataka za koje vlasnik ne odgovara.

Vlasnik ne izjavljuje niti garantuje da je sadržaj aplikacije i/ili povezanih podstranica stranica potpun, tačan ili ažuriran; da će aplikacija uvek biti dostupna i raspoloživa, te da neće prouzrokovati štetu posjetiocima, registrovanim korisnicima ili trećim licima. Svaki registrovani korisnik izričito prihvaća korištenje ove aplikacija na svoju vlastitu odgovornost te isključivo on snosi sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računarske opreme, uključujući software.

Vlasnik zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmeniti ili ukinuti aplikaciju, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vreme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranice. Vlasnik može također u bilo koje vreme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim uslovima, bez prethodne obavijesti.

Vlasnik zadržava pravo revidirati (izmeniti) Uslove korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup aplikaciji bez prethodne obavijesti. Ovi uslovi korištenja, kao i njihove izmene, stupaju na snagu i primenjuju se od trenutka objave na stranici. Ako posjetitelj koristi aplikaciju nakon izmene uslova korištenja, smatra se da se upoznao s izmenama, da ih razumije i u celosti prihvaća

Ograničenje odgovornosti

Korisnik izričito izjavljuje da koristi aplikaciju isključivo na svoju odgovornost. Vlasnik, kao niti jedan od njihovih zaposlenih, agenata, trećih pružaoca usluga ili licenciranih firmi ne garantuje da upotreba aplikacije neće biti prekinuta ili da će biti bez grešaka, niti garantuje za (i) posljedice koje mogu nastati upotrebom aplikacije ili (ii) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko aplikacije. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete, na moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računarskog virusu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da vlasnik nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih posjetilaca ili trećih strana, te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na posjetiocu.

Vlasnik zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja, za koji ocijeni da je neprikladan.

Vlasnik zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje šifre ili korisničke račune posjetioca u slučaju bilo kakvog njegovog ponašanja koje vlasnik, prema svojoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uslova od strane korisnika.

Vlasnik nije odgovoran za netačne informacije i sadržaje u aplikaciji koje je objavio Klijent. Klijent je isključivo odgovoran za sve informacije i program lojalnosti u svom profilu.

Lični podaci

Lični podaci prikupljeni Kusur aplikacijom koristit će se isključivo u skladu s našom Politikom privatnosti podataka. Kako bi Korisnik koristio Kusur aplikaciju, lični podaci Korisnika moraju biti tačni. Molimo pogledajte našu Politiku privatnosti podataka za više detalja.

Tajnost podataka

Vlasnik ne želi od korisnika primati povjerljive informacije preko aplikacije. Bilo koje informacije ili materijali koji se aplikacijom pošalju vlasniku tretirat će se kao da nisu povjerljivi. Slanjem nekih informacija ili materijala korisnik daje neograničenu i neopozivu nenaplatnu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos trećima i distribuciju tih materijala ili informacija u komercijalnu ili bilo koju drugu zakonom dopuštenu svrhu, te se također slaže da vlasnik može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike sadržane u poslanim materijalima ili informacijama u bilo koju svrhu.

Materijali koji su poslati ili dostupni putem aplikacije nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim informacijama. Objavom materijala na aplikaciji korisnik ovlašćuje vlasnika, da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, emitovanje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

Dodatne odredbe

Vlasnik ne daje nikakve izjave ili tvrdnje da su online usluge dostupne izvan Bosne i Hercegovine, budući da vlasnik posluje u Bosni i Hercegovini i svoju ponudu usmjerava na taj teritorij. Ako koristite online usluge s drugih lokacija odgovorni ste za postupanje u skladu sa relevantnim lokalnim zakonima.

Vlasnik može preneti svoja prava i obveze po ovim Uslovima na drugu organizaciju ili pravnu osobu. Korisnik može preneti svoja prava i obveze po ovim Uslovima na drugu osobu samo uz pisani pristanak vlasnika.

Na sve što nije regulirano ovim Uslovima primenjuju se odredbe pozitivnih propisa Bosne i Hercegovine. Sve sporove koji nastanu vezano za ove Uslove strane će pokušati rešiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja stranice u nadležnosti su suda u Zenici.

Primjena uslova korištenja

Ovi uslovi korištenja primenjuju se od 1.11.2022.